Terminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku – Wiadomości

Terminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku

Data publikacji 04.02.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich/ powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku- Białej i Częstochowie.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:


– podanie o przyjęcie do służby


– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby- część A i B


– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)


– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginał do wglądu)


– książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego (do wglądu)


– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna


– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)


 


Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku w garnizonie śląskim następująco:


– 27 lutego


– 21 kwietnia


– 13 lipca


– 16 września


– 5 listopada


– 30 grudnia


Więcej na ten temat na stronie KWP.

Source by [author_name]